Paleo Sweet Potato Pancakes | Garden in the Kitchen